Er wacht een cashback op je!

Algemene voorwaarden

Datum: 12 December  2017 Versie: 1.0
 
Onderstaande Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de Diensten van Allecashbacks.nl. Bij gebruik van de Diensten gaat u hiermee akkoord.
 
Artikel 1. Definities
 
De in deze Gebruiksvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen, in enkelvoud en meervoud, hebben de hiernavolgende betekenis.
 
1.1 Account: de persoonlijke omgeving van Gebruiker en toegankelijk op de Website, waarin persoonlijke informatie en interesses kunnen worden ingezien en gewijzigd.
 
1.2 Actievoorwaarden: de voorwaarden overeenkomstig welke Gebruiker gebruik kan maken van een Promotionele Actie. De Actievoorwaarden zijn te vinden op de pagina van de Website over de desbetreffende Promotionele Actie.
 
1.3 Dienst: de aan Allecashbacks.nl gerelateerde diensten die Desk Services B.V. ten behoeve van Gebruiker zal leveren, zoals gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden waaronder het informeren over Promotionele Acties en het bieden van toegang tot de Website.
 
1.4 Gebruiker: de natuurlijke persoon die overeenkomstig artikel 2 toegang heeft verkregen tot de Dienst.
 
1.5 Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.
 
1.6 Nieuwsbrieven: een periodieke e-mail waarin Gebruiker op de hoogte wordt gesteld van Promotionele Acties.
 
1.7 Allecashbacks.nl: de aanbieder van de Dienst is Allecashbacks.nl. Allecashbacks.nl is een handelsnaam van Desk Services B.V., gevestigd Withuisveld 15 te Maastricht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14061132.
 
1.8 Aanbieder: de aanbieder die de Promotionele Actie aanbiedt.
 
1.9 Promotionele Actie: de op de Website weergegeven aanbieding aan de Gebruiker om bij de aankoop van een product of dienst van of bij een Aanbieder een van tevoren bepaald voordeel te ontvangen, zoals (maar niet uitsluitend) het teruggestort krijgen van het aankoopbedrag of een gedeelte daarvan.
 
1.10 Promotionele Actie-Aankoop: het product of de dienst waarop de Promotionele Actieaanbieding van de Aanbieder van toepassing is.
 
 1.11 Website: de website van Allecashbacks.nl, te raadplegen via Allecashbacks.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 
Artikel 2. Registratie en inschrijving
 
2.1 Om via een Nieuwsbrief geïnformeerd te kunnen worden over voor Gebruiker relevante Promotionele Acties die op Allecashbacks.nl getoond worden, dient Gebruiker de registratieprodure op de Website te doorlopen en de aldaar gevraagde gegevens en voorkeuren naar waarheid in te voeren. Gebruiker dient zich daarnaast expliciet aan te melden voor de Nieuwsbrief. Gebruiker weet dat (per abuis) incorrecte ingevulde gegevens voor eigen risico zijn.
 
2.2 Na het doorlopen van de registratieprocedure verkrijgt Gebruiker toegang tot het Account en de Dienst.
 
2.3 Gebruiker verklaart overeenkomstig het registratieproces minimaal 18 jaar te zijn.
 
2.4 Gebruiker weet dat het gebruik en eventueel misbruik van inloggegevens voor eigen rekening en risico komen. Gebruiker wordt aangeraden een sterk wachtwoord te kiezen en zijn inloggegevens geheim te houden. Indien Gebruiker zijn inloggegevens afgeeft aan derden, staat Gebruiker geheel in voor de eventuele gevolgen daarvan.
 
2.5 Gebruiker garandeert dat zij overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden gebruik zal maken van de Diensten van Allecashbacks.nl.
 
2.6 Allecashbacks.nl heeft het recht om bij misbruik of fraude Gebruiker de toegang tot de Dienst te ontzeggen.
 
Artikel 3. Diensten
 
3.1 De Dienst van Allecashbacks.nl bestaat uit het aanbieden van en verlenen van toegang tot de Website, en het op verzoek versturen van periodieke Allecashbacks.nl-Nieuwsbrieven waarin Gebruiker op de hoogte wordt gesteld van passende Promotionele Actie-aanbiedingen van Partners. De passende Promotionele Actie-aanbiedingen worden geselecteerd op basis van de door Gebruiker ingevulde persoonlijke informatie en interesses in het Account.
 
3.2 De Allecashbacks.nl-Nieuwsbrieven worden door Allecashbacks.nl overeenkomstig de privacyverklaring op de Website naar Gebruiker per e-mail verstuurd.
 
3.3 De Dienst omvat uitsluitend het vrijblijvend tonen van Promotionele Actie-aanbiedingen op de Website van Aanbieders. Het daadwerkelijk afhandelen en uitbetalen van aanmeldingen voor de getoonde Promotionele Acties behoort niet tot de Dienst van Allecashbacks.nl. Aanmeldingen voor de getoonde Promotionele Acties worden ingediend bij en afgehandeld door de desbetreffende Aanbieder. 
 
Artikel 4. Promotionele Actie deelnamevoorwaarden
 
4.1 Gebruiker kan gebruik maken van Promotionele Actie-aanbiedingen die worden getoond op de Website uitsluitend overeenkomstig de Actievoorwaarden van de Aanbieder die gelden voor de desbetreffende Promotionele Actie. De informatie op de desbetreffende actiepagina van de Aanbieder is hierbij leidend. Allecashbacks.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en feitelijke afhandeling van een Promotionele Actie door de desbetreffende Aanbieder.
 
4.2 De aanspraak op een Promotionele Actie aanbieding vervalt in ieder geval wanneer Gebruiker de Promotionele Actie-Aankoop van of bij de Aanbieder geheel of gedeeltelijk annuleert of retourneert.
 
4.3 Allecashbacks.nl behoudt zich het recht voor om zelf en/of namens Aanbieders de Promotionele Actie-aanbiedingen die worden getoond op de Website te wijzigen. In alle gevallen geldt dat de Actievoorwaarden van een Promotionele Actie-aanbieding zoals weergegeven op de desbetreffende actiepagina van Aanbieder leidend zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie over Promotionele Acties zoals vermeld op de Website van Allecashbacks.nl.
 
4.4 Door Gebruiker toegezonden bestanden zullen geen virussen, achterdeuren, geen technische mankementen, of andere kwaardaardige routines bevatten of de werking van computers, servers beinvloeden.
 
Artikel 5. Promotionele Actie leveringsvoorwaarden
 
5.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en de gegevens die gekoppeld zijn aan het Account, zoals zijn of haar adresgegevens.
 
5.2 Gebruiker begrijpt dat Allecashbacks.nl geen partij is bij de overeenkomst tussen Gebruiker en de Aanbieder wanneer een Gebruiker zich heeft aangemeld voor een Promotionele Actie van de desbetreffende Aanbieder.
 
Artikel 6. Intellectueel eigendom
 
6.1 De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website zijn het intellectueel eigendom van Allecashbacks.nl, de Aanbieder of een licentieverstrekker. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Allecashbacks.nl of de betreffende rechthebbende, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 
6.2 Allecashbacks.nl verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Dienst te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid
 
7.1 Allecashbacks.nl is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van foutief ingevoerde gegevens door Gebruiker.
 
7.2 In geval van overmacht is Allecashbacks.nl nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen van het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in het bank- en betaalverkeer, (distributed) denial of service aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, brand en overstroming.
 
7.3 Allecashbacks.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen die een andere partij dan Allecashbacks.nl is aangegaan, zoals de overeenkomsten tussen Gebruiker en de Aanbieders.
 
Artikel 8. Beschikbaarheid en onderhoud
 
8.1 Allecashbacks.nl zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst.
 
Artikel 9. Persoonsgegevens en beveiliging
 
9.1 Bij het gebruik van de Dienst worden de persoonsgegevens van Gebruikers overeenkomstig de privacyverklaring op de Website behandeld, verwerkt en beveiligd.
 
Artikel 10. Duur en opzegging
 
10.1 Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking bij registratie overeenkomstig artikel 2 en blijven dan voor onbepaalde tijd van kracht.
 
10.2 Gebruiker kan op ieder moment de Dienst opzeggen door een e-mail te sturen naar info@allecashbacks.nl.
 
Artikel 11. Wijziging Gebruiksvoorwaarden
 
11.1 Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast of aangevuld.
 
11.2 Allecashbacks.nl zal de wijzigingen of aanvullingen voor inwerkingtreding, met inachtneming van een termijn van een maand, aankondigen per elektronische of schriftelijke berichtgeving, zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.
 
11.3 Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding zijn gebruiksrecht opzeggen overeenkomstig artikel 10.2. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
 
Artikel 12. Rechtskeuze en forumkeuze
 
12.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 
12.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Allecashbacks.nl gevestigd is.